I. BÖLÜM: DERNEĞİN ADI, MERKEZİ VE ADRESİ, AMACI, ÇALIŞMA KONULARI

                

DERNEĞİN ADI

MADDE-1. Derneğin adı: “Bağımsız Yaşam Derneği” dir. Kısa adı “BAY-DER” dir

DERNEĞİN MERKEZİ VE ADRESİ

MADDE-2. Derneğin Merkezi İstanbul’dur.

DERNEĞİN AMACI

MADDE-3. Derneğin amacı;

3.1- Aile fertlerinin madde bağımlısı olma riskini en az seviyeye indirmek için sağlıklı bir aile ortamının oluşturulması konusunda çalışmalar yapmak.

3.2- Madde bağımlılığı ile ilgili adalet, eğitim, güvenlik, sosyal hizmet, yerel yönetim, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği ve eşgüdüm içinde madde bağımlığının önlenmesi ve tedavisine yönelik hizmetleri yürütmek,

3.3- Madde bağımlılarına maddi ve manevi yardımı yapmak ve onları topluma kazandırılmasını sağlamak için ihtiyaç duyulan eğitim, rehberlik, danışmanlık, tedavi, rehabilitasyon ve terapileri ile ilgili araştırma ve destek çalışmaları yapmak,

3.4- Madde bağımlılığı konusunda, toplumda yardımlaşma, dayanışma ve gönüllüğün tesisi için gerekli çalışmaları yapmak.

3.5- Madde bağımlılığı ile mücade hususunda milli politikaların oluşmasına yardımcı olmak.

DERNEĞİN ÇALIŞMA KONULARI

MADDE-4. Dernek amacını gerçekleştirmek için aşağıdaki konularda çalışmalar yapar;

 1. Ailedeki iç ve dış krizlere karşı, ailenin dayanıklılığının ve aile üyeleri arasında işbirliğinin artırılması, ailedeki farklı kuşaklar arasındaki çatışmalarının giderilmesi, uygun rol davranış ve becerilerinin kazandırılmasına yönelik mesleki çalışmalar yürütmek,
 2. Madde bağımlılarına sağlıklı yaklaşım, iletişim ve tedavileri için toplumu eğitici programlar ve projeler yapmak ve uygulamak.
 3. Madde bağımlıları için rehberlik,  danışmanlık yapmak,ilgili kurumların izin vermesi halinde rehabilitasyon  ve  terapi  merkezleri  kurmak  ile poliklinik, klinik ve hastane açmak, açılmış bulunanlaramaddi – manevi  destek vermek, bunlar için gerekli her türlü alet, cihaz ve donanımı
 4. Madde bağımlısı  çocuk,  genç,  yetişkinler ile onların  ailelerine  bireysel danışmanlığınyanında, grup eğitimleri ve tedavileri için psiko-sosyal beceri kazandırma grupları oluşturmak,tekrar kullanmanın önlenmesi için grup terapileri ile ailenin tedaviye katılımın sağlanması hususunda gerekli program, projeler geliştirmek ve uygulamak.
 5. Madde bağımlılığı ile ilgili her çeşit araştırma ve lisansüstü çalışma yapmak, yapılan ve yapılacak olan araştırmalara ve çalışmalara destek olmak,
 6. Madde bağımlılığı ve madde bağımlılığından korunma, rehbilitasyon ve tedavi ile ilgili her konuda sempozyum, kongre, konferans, çalıştay organizasyonları ve uygulamaları, televizyon ve radyo programları ile film ve belgesel gibi eğitici çalışmalar yapmak,
 7. Tplumun madde bağımlılığı konusunda uyarılması ve eğitilmesi hususunda program ve proje geliştirmek ve uygulamak.
 8. Madde bağımlılığı ile ilgili hizmetlerin yürütülmesinde rol ve sorumluluk alacak olan profesyonel meslek elemanlarının eğitimleri, yetiştirilmesi, niteliklerinin geliştirilmesi ile ihtiyaç duydukları konu ve alanlardaki eğitim faaliyetlerini organize etmek.
 9. Gerekli görülen madde bağımlıları için, hastaneye yatmadan, ayaktan yürütülen yoğun tedavi program ve projeler geliştirmek ve uygulamak. Böylece, kişiyi sosyal yaşamından uzaklaştırmadan, iş veya okul yaşamını sürdürmesine imkân tanıyarak, kişi var olduğu ev ve aile yaşamı içinde kullandığı bağımlılık yapan maddelerden uzak kalmayı başarmayı öğrenmesini sağlamak,
 10. İnsanları, özellikle çocuk ve gençleri madde bağımlılığına sevk eden sebeplerin ortadan kaldırılması için başta aile ortamında olmak üzere, insanlarımız arasında milli ve manevi değerlerimizin güçlendirilmesi ve insanlar arasındaki iletişimin artırılması için gerekli program, proje geliştirmek ve uygulamak.
 11.  Gönüllü kişi, aile ve tüzel kişilerle, madde bağımlılığı rehabilitasyon merkezleri arasındaki irtibatı sağlayıcı çalışmalar yapmak.
 12. Aile ortamından kopmuş madde bağımlısı olma riski taşıyan, sokaklarda yaşayan, dezavantajli grubu oluşturan, sorunlu, maddi-manevi yardıma muhtaç olup kötü koşullarda çalıştırılan, istismara uğrayan, evini terketmiş, yetim kalmış,  kanunla ihtilafa düşmüş, madde bağımlısı olan çocuk ve gençlerin topluma ve ailelerine kazandırılmaları ile ilgili  psikolojik yardım  ve  destek  programları, eğitim ve kültürel çalışmalar ve projeler yapmak ve uygulamak, proje yapan ve uyguluyanlara her  türlü yardım ve desteği vermek.
 13. Derneğin amaçları doğrultusunda kamu, özel ve gönüllü kurum ve  kuruluşlarla işbirliği yapmak, insan gücü desteği, ayni ve nakdi yardım sağlamak, yardım almak ve yardımda  bulunmak.
 14. Derneğin amaçları doğrultusunda kamu, özel ve gönüllü kurum ve  kuruluşlarla işbirliği yapmak, insan gücü desteği, ayni ve nakdi yardım sağlamak, yardım almak ve yardımda  bulunmak.
 15. Derneğin amacı doğrultusunda yurtiçi ve yurtdışında faaliyet göstermek ve faaliyet gösteren vakıf,  dernek  gibi  sivil toplum örgütleriyle işbirliği yapmak, platformlar, üst kuruluş
 16. Aile ve Sosyal Politikalar, Sağlık, Adalet ve İç İşleri Bakanlığının ilgili birimleri,  benzeri hizmetleri yürüten kamu, özel ve gönüllü bütün kurum ve kuruluşlarla karşılıklı protokollar imzalamak, projeler yapmak ve uygulamak.
 17. Rehabilitasyondan geçen, tedavisi tamamlanan veya rehabiltasyon sırasında uygun görülen hastalar için kültürel, sportif faaliyetlerde bulunmak ve onların zamanlarının değerlendirilmesine yönelik sosyal faaliyet, spor takımları ve izcilik gibi çocuk ve gençlik kulüpleri kurmak, işletmek ve yönetmek, meslek edindirici kurslar, meslek liseleri ile lise öğrenimine dayalı  meslek yüksek okulu kurmak.
 18. Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve  yayınlar temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda  gerçek ve sanal ortamda gazete, bülten,  dergi,   kitap, broşür   gibi  her çeşit yazılı, sesli ve görsel yayın
 19. Mevzuata uygun olarak, yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından her türlü taşınır ve taşınmaz mal araç, gereç, para, eşya yardımı ve bağışı ile şartlı ve şartsız  vasiyet kabul etmek,  dernek  faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek.
 20. Derneğe gelir sağlamak amacıyla; her sahada, ticari ve sanayi şirketler, iktisadi müesseseler kurmak, kurulanlara ortak olmak, süreli veya kalıcı kermesler, sergiler, müzayedeler, konserler ve spor organizasyonları düzenlemek., mevzuat şartları içinde yurt içinden ve yurt dışına bağış almak, bağış  toplamak, bağışta bulunmak.
 21. Amacı doğrultusunda ve amacını gerçekleştirmek için Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, Dünya Bankası ve Kalkınma Ajansları başta  olmak üzere resmi ve  gayri  resmi  kuruluşlara,  tek  yönlü  ve  ortak  projeler yapmak ve bu projeleruygulamak suretiyle destek temin etmek.
  1. Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,
  2. Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,
  3. Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.
  4. Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,
 22. Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılabilir.
 23. Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.
Mustafa K. Özsoy Şemsettin Türkan İlknur Demir Şaban Odabaşı Burhan Orha Nevzat Tarhan
İsmetullah Güler Abdülhakim Beki Nihan Kaya Sare Demir Ahmet Çolak Yaşar Küçükçalık
Abdullah Bayram F.Fatih Kılıçarslan Burhan Sabaz Sena Demir Tuğçe Gül Vahdi Çoban
Şerafettin Ekici Uğur Gök Semih Demir Cemal Karaca Ersan Ergür

temin etmek.

Mustafa K. Özsoy Şemsettin Türkan İlknur Demir Şaban Odabaşı Burhan Orha Nevzat Tarhan
İsmetullah Güler Abdülhakim Beki Nihan Kaya Sare Demir Ahmet Çolak Yaşar Küçükçalık
Abdullah Bayram F.Fatih Kılıçarslan Burhan Sabaz Sena Demir Tuğçe Gül Vahdi Çoban
Şerafettin Ekici Uğur Gök Semih Demir Cemal Karaca Ersan Ergür

oluşturmak ve oluşturulan üst kuruluş ve platformlara katılmak, vakıf kurmak ve kurulacak vakfa kurucu olarak katılmak,

II. BÖLÜM : ÜYE OLMA HAKKI, ÜYE OLMA ŞARTLARI, ÜYELİK İŞLEMLERİ,    ÜYELERİNİN    HAKLARI,   ÜYELİKTEN   ÇIKMA, ÜYELİKTEN  ÇIKARILMA

ÜYE OLMA HAKKI, ÜYE OLMA ŞARTLARI VE ÜYELİK İŞLEMLERİ

Mustafa K. Özsoy Şemsettin Türkan İlknur Demir Şaban Odabaşı Burhan Orha Nevzat Tarhan
İsmetullah Güler Abdülhakim Beki Nihan Kaya Sare Demir Ahmet Çolak Yaşar Küçükçalık
Abdullah Bayram F.Fatih Kılıçarslan Burhan Sabaz Sena Demir Tuğçe Gül Vahdi Çoban
Şerafettin Ekici Uğur Gök Semih Demir Cemal Karaca Ersan Ergür

MADDE-5.

5.1- Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan her gerçek ve tüzel kişi, müracaat etmek ve dernek yönetim kurulunca kabul edilmek şartı ile, derneğe üye olma hakkına sahiptir.

5.2- Yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması gerekir.

5.3- Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç, yazıyla başvuru sahibine bildirilir.

5.5- Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

5.6- Dernek üyeliği asıl ve onursal üyelik olmak üzere iki çeşittir. Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir. Derneğin onursal üyeleri, Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunan ve yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilen üyelerdir. Yabancı gerçek kişilerin onursal üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması şartı aranmaz.

5.7- Derneğin şubesi açıldığında, açılan ilçede ikâmet eden üyelerden isteyenlerin, dernek merkezinde kayıtlı bulunanların üyelik kayıtları, şubelere aktarılır. Yeni üyelik müracaatları şubelerce yapılır. Üyeliğe kabul ve üyelikten silinme işlemleri şube yönetim kurulları tarafından yapılır ve en çok otuz gün içinde bir yazıyla Genel Merkeze bildirilir.

ÜYELERİNİN HAKLARI

MADDE–6. Dernek üyelerinin hakları:

6.1- Hiç kimse derneğe üye olmaya ve dernekte üye kalmaya zorlanamaz.

6.2- Her üye istifa hakkına sahiptir.

6.3- Her üye  eşit haklara sahiptir.

6.4-Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır, üye  oyunu bizzat kullanmak zorundadır.

6.5-Tüzel   kişinin  üye  olması  halinde  yönetim  kurulu başkanı  veya  temsile   görevlendireceği kişi  oy  kullanır. Bu  kişinin  başkanlık  veya temsil görevi sona erdiğinde tüzel kişi adına oy kullanacak kimse yeniden belirlenir.

ÜYELİKTEN ÇIKMA

MADDE-7.

7.1- Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir.

7.2- Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır.

Mustafa K. Özsoy Şemsettin Türkan İlknur Demir Şaban Odabaşı Burhan Orha Nevzat Tarhan
İsmetullah Güler Abdülhakim Beki Nihan Kaya Sare Demir Ahmet Çolak Yaşar Küçükçalık
Abdullah Bayram F.Fatih Kılıçarslan Burhan Sabaz Sena Demir Tuğçe Gül Vahdi Çoban
Şerafettin Ekici Uğur Gök Semih Demir Cemal Karaca Ersan Ergür

7.3- Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

ÜYELİKTEN ÇIKARILMA

MADDE-8.  Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller:

III. BÖLÜM : DERNEK ORGANLARI, KURULUŞ ŞEKİLLERİ VE TEŞKİLLERİ, TOPLANMA ZAMANLARI,  ÇAĞRI VE TOPLANTI USULLERİ

DERNEK  ORGANLARI

MADDE-9. Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir:

9.1- Genel kurul,

9.2- Yönetim kurulu,

9.3- Denetim kurulu,

9.4- Danışma Kurulu

GENEL KURULUNUN KURULUŞ ŞEKLİ VE TEŞKİLİ, TOPLANMA ZAMANI

MADDE-10. Genel kurul, derneğin en yetkili karar organıdır.

10.1- Genel kurul, derneğe kayıtlı üyelerden; şubenin doğal  delegeleri  ile  şubede  kayıtlı üyeler

tarafından seçilmiş delegelerden oluşur.

10.2- Genel kurul; bu tüzükte belli edilen zamanda olağan olarak toplanır.

10.3- Yönetim  veya  denetim  kurulunun  gerekli  gördüğü  hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.

10.4- Olağan genel kurul  2 (iki) yılda bir Aralık ayı içersinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün, yer ve saatte toplanır.

10.5- Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır. Yönetim kurulu, olağan ve/veya olağanüstü olarak, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Mustafa K. Özsoy Şemsettin Türkan İlknur Demir Şaban Odabaşı Burhan Orha Nevzat Tarhan
İsmetullah Güler Abdülhakim Beki Nihan Kaya Sare Demir Ahmet Çolak Yaşar Küçükçalık
Abdullah Bayram F.Fatih Kılıçarslan Burhan Sabaz Sena Demir Tuğçe Gül Vahdi Çoban
Şerafettin Ekici Uğur Gök Semih Demir Cemal Karaca Ersan Ergür

GENEL KURULUNUN ÇAĞRI USULÜ

MADDE-11.Genel kurulunun çağrı usulü aşağıdaki esaslara göre yapılır:

11.1- Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler.

11.2- Üyeler, en az on beş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi mahalli bir gazetede ilan edilmek veya  kayıtlı üyelere, yazılı davetiye veya elektronik posta ile mesaj göndermek suretiyle toplantıya çağrılır.

11.3- Yukarıdaki çağrı usullerinden herhangi birine Yönetim Kurulunca karar verilir.

11.4- Genel kurul çağrısında, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir.

11.5- İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

11.6-  Genel  kurul  toplantısı,  çoğunluk  sağlanamaması  sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri  bırakma  sebepleri  de  belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur.

11.7- İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

11.8- Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

GENEL KURULUNUNTOPLANTI USULÜ

MADDE-12. Genel kurul,

12.1-Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır.

12.2- Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

12.3- Genel  kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

12.4- Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır.

12.5- Toplantı saatinde, yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

12.6- Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile kâtip seçilerek divan heyeti oluşturulur.

Mustafa K. Özsoy Şemsettin Türkan İlknur Demir Şaban Odabaşı Burhan Orha Nevzat Tarhan
İsmetullah Güler Abdülhakim Beki Nihan Kaya Sare Demir Ahmet Çolak Yaşar Küçükçalık
Abdullah Bayram F.Fatih Kılıçarslan Burhan Sabaz Sena Demir Tuğçe Gül Vahdi Çoban
Şerafettin Ekici Uğur Gök Semih Demir Cemal Karaca Ersan Ergür

12.7- Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

12.8- Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.

12.9- Genel kurulda, daha önce belirlenen gündeme, genel kurul salt çoğunluğunun Kabul etmesi şartıyla yeni maddeler ilve edilmesi mümkündür.

12.10- Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır.

12.11- Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar.

12.12- Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır.

12.13- Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile kâtipler tarafından birlikte imzalanır.

12.14- Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

GENEL KURULUN OY KULLANMA VE KARAR ALMA USUL VE ŞEKİLLERİ

MADDE-13.

13.1-Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, yönetim ve denetim kurulu üyelerin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından  mühürlenmiş  kağıtların  veya  oy pusulalarının  üyeler  tarafından gereği yapıldıktan

sonra  içi  boş  bir  kaba  atılmas ı ile  toplanan  ve  oy  vermenin  bitiminden  sonra açık dökümü

yapılarak belirlenen oylardır.

13.2- Açık oylamada,  genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.

13.3- Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

GENEL KURULUNUN TOPLANTISIZ VEYA ÇAĞRISIZ ALINAN KARARLARI

MADDE-14. Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir. Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

YÖNETİM KURULUNUN TEŞKİLİ, TOPLANMA ZAMANI VE ÇAĞRI VE TOPLANTI USULÜ                                                                                                                MADDE-15.

15.1- Yönetim kurulu, bir Başkan, bir Başkan Yardımcısı, bir Sekreter, bir Sayman, bir Veznedar iki üye olmak üzere, 7 (yedi) asıl, 5 (beş) yedek kişiden meydana gelir.

Mustafa K. Özsoy Şemsettin Türkan İlknur Demir Şaban Odabaşı Burhan Orha Nevzat Tarhan
İsmetullah Güler Abdülhakim Beki Nihan Kaya Sare Demir Ahmet Çolak Yaşar Küçükçalık
Abdullah Bayram F.Fatih Kılıçarslan Burhan Sabaz Sena Demir Tuğçe Gül Vahdi Çoban
Şerafettin Ekici Uğur Gök Semih Demir Cemal Karaca Ersan Ergür

15.2- Yönetim Kurulu, seçimi takip eden, en geç bir hafta içinde vazife taksimi yaparlar.

15.3- Yönetim Kurulu, ayda bir mutat olarak, ihtiyaç halinde, her zaman toplantıya çağrılabilir.

15.4-  Asıl  üye  tam  sayısının  yarısından  bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar,

toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.

15.5- Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde yerine, yedek üyeler arasından, yönetim kurulu asıl üyeleri tarafından seçim yapılır.

DENETİM KURULUNUN TEŞKİLİ TOPLANMA ZAMANI VE ÇAĞRI VE TOPLANTI USULÜ

MADDE-16. Denetim kurulu, 3 (üç) asıl ve 3  (üç)  yedek  üye olarak genel kurulca seçilir. Denetim kurulu  asıl  üyeliğinde  istifa  veya  başka  sebeplerden  dolayı  boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

DANIŞMA KURULUNUN TEŞKİLİ, TOPLANMA ZAMANI VE ÇAĞRI VE TOPLANTI USULÜ                                                                                                                MADDE-17. Danışma kurulu:

17.1- Dernek faaliyetleri konusunda tecrübeli, gerektiğinde bilgisine başvurulabilecek kişilerle, yönetim kurulu başkanlığı görevini tamamlamış kişilerden oluşan, istişare niteliğinde bir kuruldur.

17.2-Danışma Kuruluna seçilecek üyeler, görevdeki Yönetim Kurulu tarafından,  dernek üyelerinden, onursal üyeler ve yardımları olacak üyeler dışındaki kişiler arasından belirlenir.

17.3- Danışma Kurulu üyeleri kendi arasından 3 (üç) yıl için bir başkan, bir başkan yardımcısı seçebilir.

17.4- Danışma kurulu üyelerinin görevlerine son verilmesi yönetim kurulunun yetkisindedir.

17.5- Yönetim Kurulu’nun çağrısı üzerine toplanır.

IV. BÖLÜM:  GÖREV  VE YETKİLERİ

 

GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE-18.  Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.

18.1- Dernek organlarının seçilmesi ve gerekli ihtisas komisyonlarının kurulması,

18.2- Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,

18.3- Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,

18.4-Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesİ

Mustafa K. Özsoy Şemsettin Türkan İlknur Demir Şaban Odabaşı Burhan Orha Nevzat Tarhan
İsmetullah Güler Abdülhakim Beki Nihan Kaya Sare Demir Ahmet Çolak Yaşar Küçükçalık
Abdullah Bayram F.Fatih Kılıçarslan Burhan Sabaz Sena Demir Tuğçe Gül Vahdi Çoban
Şerafettin Ekici Uğur Gök Semih Demir Cemal Karaca Ersan Ergür

18.5- Derneğin diğer organlarının denetlenmesi ve gerek görüldüğünde haklı sebeplerle onların görevden alınması,

18.6-  Üyeliğin reddi veya üyelikten çıkarma hakkında verilen yönetim kurulu kararlarına karşı yapılan itirazların incelenmesi ve karara bağlanması,

18.7- Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

18.8- Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,

18.9- Dernek  yönetim  ve  denetim  kurullarının  kamu  görevlisi  olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,

18.10- Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması,

18.11- Derneğin şubelerinin açılmasının kararlaştırılması ve açılmasına karar verilen şube ile ilgili işlemlerin yürütülmesi hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

18.12- Derneğin  uluslar  arası  faaliyette  bulunması,  yurt  dışındaki  dernek  ve  kuruluşlara üye

olarak katılması veya ayrılması,

18.13- Derneğin vakıf kurması veya kurulacak bir vakfa kurucu olarak katılması,

18.14- Derneğin fesih edilmesi,

18.15- Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip  karara bağlanması,

18.16- Derneğin en yetkili organı olarakderneğin diğer bir organına verilmemiş olan işlerin görülmesi ve yetkilerin kullanılması,

18.17- Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,                   18.18- İhtisas komisyonlarının kurulmasına karar vermek.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE-19.  Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir:

19.1- Başkan ile derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden birine veya bir üçüncü kişiye yetki vermek,

19.2- Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,

19.3- Derneğin çalışmaları ve kurulacak ihtisas komisyonları ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak,

Mustafa K. Özsoy Şemsettin Türkan İlknur Demir Şaban Odabaşı Burhan Orha Nevzat Tarhan
İsmetullah Güler Abdülhakim Beki Nihan Kaya Sare Demir Ahmet Çolak Yaşar Küçükçalık
Abdullah Bayram F.Fatih Kılıçarslan Burhan Sabaz Sena Demir Tuğçe Gül Vahdi Çoban
Şerafettin Ekici Uğur Gök Semih Demir Cemal Karaca Ersan Ergür

19.4- Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,

19.5- Genel kurulun verdiği yetki ile şube açmaya ilişkin işlemlerin yürütülmesini sağlamak,

19.6- Derneğin şubelerinin denetlenmesini sağlamak,

19.7- Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak,

19.8- Genel kurulda alınan kararlarını uygulamak ve genel kurul tarafından verilen yetkileri kullanmak,

19.9- Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile  yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek,  toplandığında genel kurula sunmak,

19.10- Bütçenin uygulanmasını sağlamak,

19.11- Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek,

19.12- Derneğin amacını gerçekleştirmek için yetkisi dahilinde her çeşit kararı almak ve uygulamak,

19.13- Genel kurul tarafından teşkiline karar verilen ihtisas komisyonlarına başkan atamak veya başkan ve üyelerini görevden almak.

19.14- Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri  yapmak ve yetkileri kullanmak,

DENETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE-20. Denetim Kurulu;

20.1- derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini denetler.

20.2- Denetimini defter, hesap ve kayıt ve kararlara göre yapar. Bunların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, yapılıp yapılmadığını, alınan kararların uygulanıp uygulanmadığını denetler.

20.3- Denetimini, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

20.4-  Denetim kurulu, gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır.

20.5- Denetim kurulu, “Dernek İç Denetim Raporu Örneği“ ve “Dernek İç Denetim Raporu Rehberi“nde belirtilen hususları yerine getirerek “İç Denetim Raporu“nu hazırlar veya hazırlanması için yönetim kurulunu uyarır.

Mustafa K. Özsoy Şemsettin Türkan İlknur Demir Şaban Odabaşı Burhan Orha Nevzat Tarhan
İsmetullah Güler Abdülhakim Beki Nihan Kaya Sare Demir Ahmet Çolak Yaşar Küçükçalık
Abdullah Bayram F.Fatih Kılıçarslan Burhan Sabaz Sena Demir Tuğçe Gül Vahdi Çoban
Şerafettin Ekici Uğur Gök Semih Demir Cemal Karaca Ersan Ergür

DERNEĞİN İÇ DENETİMİ

MADDE-21. Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

DANIŞMA KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE-22. Danışma Kurulu; yönetim kurulunun ihtiyaç duyduğu konularda gerekli tavsiyelerde bulunur.

V. BÖLÜM:  MALİ VE KAYITLA İLGİLİ KONULAR

 

DERNEĞİN GELİR KAYNAKLARI

MADDE-23. Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.

23.1- Üye aidatı: Üyelerden aylık olarak 1  (bir) TL aidat alınır. Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye genel kurul yetkilidir

23.2- Şube ödentisi: Derneğin genel giderlerini karşılamak üzere şubeler tarafından tahsil edilen üye ödentilerinin % 5’i  yılda bir genel merkeze gönderilir,

23.3- Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar,

23.4- Dernek tarafından tertiplenen kermes, çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,

23.5- Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,

23.6- Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar,

23.7- Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari, iktisadi, sanayi işletme ve kooperatifler faaliyetlerden elde edilen kazançlar,

23.8- Diğer gelirler.

HESAP DÖNEMİ

MADDE-24. Dernekte hesap dönemi bir takvim yılıdır. Hesap dönemi 1 Ocakta başlar ve 31 Aralıkta sona erer.

GELİR TABLOSU VE BİLANÇO DÜZENLENMESİ

Mustafa K. Özsoy Şemsettin Türkan İlknur Demir Şaban Odabaşı Burhan Orha Nevzat Tarhan
İsmetullah Güler Abdülhakim Beki Nihan Kaya Sare Demir Ahmet Çolak Yaşar Küçükçalık
Abdullah Bayram F.Fatih Kılıçarslan Burhan Sabaz Sena Demir Tuğçe Gül Vahdi Çoban
Şerafettin Ekici Uğur Gök Semih Demir Cemal Karaca Ersan Ergür

MADDE-25.

25.1-İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yıl sonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16’da belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir.

25.2-Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yıl sonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve

gelir tablosu düzenlenir.

DERNEĞİN GELİR VE GİDER İŞLEMLERİ

MADDE-26. Gelir ve gider belgeleri;

26.1- Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir.

26.2- Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

26.3- Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır.

26.4-  Derneğin,  Gelir  Vergisi  Kanununun  94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği bulunan) “Gider Makbuzu” düzenlenir.

26.5- Dernek   tarafından  kişi,   kurum  veya  kuruluşlara  yapılacak  bedelsiz  mal  ve  hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır.

26.6- Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

ALINDI BELGELERİ

MADDE-27.

27.1-Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.

27.2- Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin  teslimine  ilişkin  hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

YETKİ BELGESİ

MADDE-28.

Mustafa K. Özsoy Şemsettin Türkan İlknur Demir Şaban Odabaşı Burhan Orha Nevzat Tarhan
İsmetullah Güler Abdülhakim Beki Nihan Kaya Sare Demir Ahmet Çolak Yaşar Küçükçalık
Abdullah Bayram F.Fatih Kılıçarslan Burhan Sabaz Sena Demir Tuğçe Gül Vahdi Çoban
Şerafettin Ekici Uğur Gök Semih Demir Cemal Karaca Ersan Ergür

28.1-Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir.

28.2- Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği EK- 19’da örneği bulunan) “Yetki Belgesi “ dernek tarafından üç nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yetki belgelerinin birer sureti dernekler birimlerine verilir.

28.3- Yetki belgesi ile ilgili değişiklikler yönetim kurulu başkanınca, on eş gün içerisinde dernekler birimine bildirilir.

28.4- Dernek adına gelir tahsil edecek kişiler, ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye başlayabilirler.

28.5- Yetki belgesinin kullanımı, yenilenmesi, iadesi ve sair hususlarda Dernekler Yetki belgesinin  kullanımı,  yenilenmesi,  iadesi  ve  sair  hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

GELİR VE GİDER BELGELERİNİN SAKLAMA SÜRESİ

MADDE-29. Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama

belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri

defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

BEYANNAME VERİLMESİ

MADDE-30. Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21’de sunulan) “Dernek Beyannamesi” dernek yönetim kurulu tarafından onaylandıktan sonra, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından ilgili mülki idare amirliğine verilir.

DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ

MADDE-31. Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği  ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

DERNEĞİN DEFTER TUTMA ESALARI

MADDE-32. Defter tutma esasları;

Dernekler işletme hesabı esasına göre defter tutarlar. Ancak, yıllık brüt gelirleri 2005 yılı için 500

Mustafa K. Özsoy Şemsettin Türkan İlknur Demir Şaban Odabaşı Burhan Orha Nevzat Tarhan
İsmetullah Güler Abdülhakim Beki Nihan Kaya Sare Demir Ahmet Çolak Yaşar Küçükçalık
Abdullah Bayram F.Fatih Kılıçarslan Burhan Sabaz Sena Demir Tuğçe Gül Vahdi Çoban
Şerafettin Ekici Uğur Gök Semih Demir Cemal Karaca Ersan Ergür

Bin YTL’yi aşan dernekler takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutarlar.

Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.

Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.

Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

KAYIT USULÜ

MADDE-33. Bu Yönetmeliğe göre tutulacak defter ve kayıtların Türkçe olması zorunludur. Defterler mürekkepli kalemle yazılır.

Defterler bilgisayar ortamında da tutulabilir. Ancak form veya sürekli form şeklinde tutulacak defterler, kullanılmaya başlanmadan önce her bir sayfasına numara verilerek ve onaylatılarak kullanılabilir. Onaylı sayfalar kullanıldıktan sonra defter haline getirilerek muhafaza edilir.

Yevmiye defteri maddelerinde yapılan yanlışlar ancak muhasebe kurallarına göre düzeltilebilir. Diğer defter ve kayıtlara rakam ve yazılar yanlış yazıldığı takdirde düzeltmeler ancak yanlış rakam ve yazı okunacak şekilde çizilmek, üst veya yan tarafına veya ilgili bulunduğu hesaba doğrusu yazılmak suretiyle yapılabilir.

Yanlış rakam ve yazının çizilmesi halinde, bu rakam ve yazıyı çizen tarafından paraflanır.

Defterlere geçirilen bir kayıt; kazımak, çizmek veya silmek suretiyle okunamaz hale getirilemez.

Karar defterinin sayfa sonunda imza için bırakılan bölümü hariç defterlerin satırları, çizilmeksizin boş bırakılamaz ve atlanamaz.

Ciltli defterlerde, defter sayfaları ciltten koparılamaz. Tasdikli form veya sürekli form yapraklarının sırası bozulamaz ve bunlar yırtılamaz.

Derneklere ait belgeler, kaydedildikleri defterdeki kayıt sırasına uygun olarak numaralandırılır ve dosyalanarak saklanır.

TUTULACAK DEFTERLER

MADDE-34. Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.

a)İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1-Karar  Defteri:  Yönetim   kurulu    kararları  tarih  ve  numara  sırasıyla  bu  deftere  yazılır  ve

Mustafa K. Özsoy Şemsettin Türkan İlknur Demir Şaban Odabaşı Burhan Orha Nevzat Tarhan
İsmetullah Güler Abdülhakim Beki Nihan Kaya Sare Demir Ahmet Çolak Yaşar Küçükçalık
Abdullah Bayram F.Fatih Kılıçarslan Burhan Sabaz Sena Demir Tuğçe Gül Vahdi Çoban
Şerafettin Ekici Uğur Gök Semih Demir Cemal Karaca Ersan Ergür

kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

2-Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

3-Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve  giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

4-Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

5-İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

6-Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edenlerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

b)Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1-(a) bendinin 1, 2, 3 ve 6 ncı alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da  tutulur.

2-Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli “Vergi Usul Kanunu” ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan “Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri” esaslarına göre yapılır.

DEFTERLERİN TASDİKİ

MADDE-35.    Dernekte,  tutulması  zorunlu  olan  defterler  kullanmaya  başlamadan  önce  il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterlerin, kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

VI. BÖLÜM:  BİLDİRİMLER

BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ    

MADDE-36. Mülki amirliğe yapılacak bildirimler;

Genel Kurul Sonuç Bildirimi

Olağan veya olağanüstügenel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları  ile  diğer  organlara  seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği EK-3 te sunulan) “Genel  Kurul  Sonuç  Bildirimi” ve  ekleri yönetim kurulu başkanı tarafından ilgili mülki

idare amirliğine bildirilir:

Mustafa K. Özsoy Şemsettin Türkan İlknur Demir Şaban Odabaşı Burhan Orha Nevzat Tarhan
İsmetullah Güler Abdülhakim Beki Nihan Kaya Sare Demir Ahmet Çolak Yaşar Küçükçalık
Abdullah Bayram F.Fatih Kılıçarslan Burhan Sabaz Sena Demir Tuğçe Gül Vahdi Çoban
Şerafettin Ekici Uğur Gök Semih Demir Cemal Karaca Ersan Ergür

Genel kurul sonuç bildirimine eklenecek evraklar;

1-Divan başkanı, başkan yardımcıları ve yazman tarafından imzalanmış genel kurul toplantı tutanağı örneği,

2-Tüzük değişikliği yapılmışsa, tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile dernek tüzüğünün son şeklinin her sayfası yönetim kurulunca imzalanmış örneği,

Taşınmazların Bildirilmesi

Derneğin  edindiği  taşınmazlar  tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler Yönet- meliği EK-26’da sunulan) “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki idare amir liğine bildirilir.

Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi

Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce (Dernekler Yönetmeliği EK-4’te belirtilen) “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” iki nüsha olarak doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunurlar.

Bildirim formuna, yurt  dışından  yardım  alınması  hususunda  alınmış  yönetim  kurulu kararı örneği varsa bu konuda düzenlenen protokol, sözleşme ve benzeri belgeler ile yardımın aktarıldığı hesaba ilişkin dekont, ekstra ve benzeri belgenin bir örneği de eklenir.

Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.

Kamu Kurum ve Kuruluşları İle Birlikte Yürütülen Ortak Projelerle ilgili Bildirim

Derneğin  görev  alanına  ilişkin  konularda  kamu  kurum  ve  kuruluşları  ile  yürüttüğü  ortak projelerle ilgili olarak yapılan protokol ve projenin örneği (Dernekler Yönetmeliği EK-23’de gösterilen) “Proje Bildirimi”ne eklenerek, protokol tarihini izleyen bir ay içinde dernek merkezinin bulunduğu yerin valiliğine verilir.

Değişikliklerin Bildirilmesi

Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği EK-24’te belirtilen) “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-25’te belirtilen) “Dernek Organlarındaki Değişiklik

Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

VII. BÖLÜM:  ŞUBELERLE İLGİLİ HÜKÜMLER

Mustafa K. Özsoy Şemsettin Türkan İlknur Demir Şaban Odabaşı Burhan Orha Nevzat Tarhan
İsmetullah Güler Abdülhakim Beki Nihan Kaya Sare Demir Ahmet Çolak Yaşar Küçükçalık
Abdullah Bayram F.Fatih Kılıçarslan Burhan Sabaz Sena Demir Tuğçe Gül Vahdi Çoban
Şerafettin Ekici Uğur Gök Semih Demir Cemal Karaca Ersan Ergür

DERNEĞİN ŞUBELERİNİN KURULUŞU

MADDE-37.Dernek, gerekli görülen yerlerde genel kurul kararıyla şube açabilir.Bu amaçla dernek  yönetim kurulunca yetki verilen en az üç kişilik kurucular kurulu, Dernekler Yönetme liği’nde belirtilen şube kuruluş bildirimini ve gerekli belgeleri, şube açılacak yerin en büyük mülki amirliğine verir.

ŞUBELERİN GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE-38. Şubeler, tüzel kişiliği olamayan, dernek amaç ve hizmet konuları doğrultusunda özerk faaliyetlerde bulunmakla görev ve yetkili, tüm işlemlerinden doğan alacak ve borçlarından ötürü kendisinin sorumlu olduğu dernek iç örgütüdür.

ŞUBELERİN ORGANLARI VE ŞUBELERE UYGULANACAK HÜKÜMLER

MADDE-39. Şubenin organları, genel kurul, yönetim kurulu ve denetim kurulu’dur.

Genel kurul, şubenin kayıtlı üyelerinden oluşur. Yönetim kurulu, 5 (beş) asıl ve 5 (beş) yedek, denetim kurulu ise 3 (üç) asıl ve 3 (üç) yedek üye olarak şube genel kurulunca seçilir.

Bu organların görev ve yetkileri ile bu tüzükte yer alan dernekle ilgili diğer hükümler, mevzuatın öngördüğü çerçevede şube’de de  uygulanır.

ŞUBELERİN GENEL KURULLARININ TOPLANMA ZAMANI VE GENEL MERKEZ GENEL KURULUNDA NASIL TEMSİL EDİLECEĞİ

MADDE-40.  Şubeler,  genel  kurul  olağan  toplantılarını  genel  merkez genel kurulu toplantısından en az iki ay önce bitirmek zorundadırlar.

Şubelerin olağan genel kurulu, 2 yılda bir, Ekim ayı içersinde, şube yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.

Şubeler, genel  kurul  sonuç  bildiriminin  bir örneğini toplantının yapıldığı tarihi izleyen otuz gün

içinde mülki idare amirliğine ve dernek genel merkezine bildirmek zorundadırlar.

Şubeler, genel merkez genel kurulunda seçimlik ve doğal delegelerle temsil edilir. Şubelerin yönetim ve denetim kurulu başkanları doğal delege olarak, şubede kayıtlı her 20 (yirmi) üye için 1 (bir), arta kalan üye  sayısı  10‘dan fazla veya toplam üye sayısı 20’ den az ise bu üyeler içinde bir olmak üzere seçilecek delegeler de seçimlik delege olarak, şubeyi temsilen genel merkez genel kuruluna katılma hakkına sahiptir.

Genel merkez genel kuruluna, en son şube genel kurulunda seçilen delegeler katılır. Genel Genel merkez yönetim ve denetim kurulu üyeleri genel  merkez genel  kuruluna katılır, ancak şube adına delege seçilmedikleri sürece oy kullanamazlar.

Şubelerin yönetim veya denetim kurulunda görevli olanlar genel merkez yönetim veya denetim

Mustafa K. Özsoy Şemsettin Türkan İlknur Demir Şaban Odabaşı Burhan Orha Nevzat Tarhan
İsmetullah Güler Abdülhakim Beki Nihan Kaya Sare Demir Ahmet Çolak Yaşar Küçükçalık
Abdullah Bayram F.Fatih Kılıçarslan Burhan Sabaz Sena Demir Tuğçe Gül Vahdi Çoban
Şerafettin Ekici Uğur Gök Semih Demir Cemal Karaca Ersan Ergür

kuruluna seçildiklerinde şubedeki görevinden ayrılırlar.

TEMSİLCİLİK AÇMA

MADDE-41. Dernek, gerekli gördüğü yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla yönetim kurulu kararıyla temsilcilik açabilir. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirilir. Temsilcilik, dernek genel kurulunda temsil edilmez. Şubeler temsilcilik açamazlar.

TÜZÜĞÜN NE ŞEKİLDE DEĞİŞTİRİLECEĞİ

MADDE-42. Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.

Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda  tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.  Dernek  tüzüklerinde  yapılan  değişiklikler,  tüzük  değişikliğinin  yapıldığı  genel kurul toplantısını  izleyen  otuz  gün  içinde, genel  kurul  sonuç bildirimi ekinde, mülki idare amirliğine

bildirir.

VIII. BÖLÜM:  DERNEĞİN  FESHİ, MAL VARLIĞININ  TASFİYE   ŞEKLİ VE

TASFİYE İŞLEMLERİ

DERNEĞİN  FESHİ  MAL VARLIĞININ  TASFİYE   ŞEKLİ

MADDE-43. Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.

Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun  sağlanamaması sebebiyle toplantı nın ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda  fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

TASFİYE İŞLEMLERİ

MADDE-44. Genel  kurulca  fesih  kararı  verildiğinde, derneğin  para, mal  ve haklarının tasfiyesi

Mustafa K. Özsoy Şemsettin Türkan İlknur Demir Şaban Odabaşı Burhan Orha Nevzat Tarhan
İsmetullah Güler Abdülhakim Beki Nihan Kaya Sare Demir Ahmet Çolak Yaşar Küçükçalık
Abdullah Bayram F.Fatih Kılıçarslan Burhan Sabaz Sena Demir Tuğçe Gül Vahdi Çoban
Şerafettin Ekici Uğur Gök Semih Demir Cemal Karaca Ersan Ergür

son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde Bağımsız Yaşam Derneği ” ibaresi kullanılır.

Tasfiye  kurulu, mevzuata  uygun  olarak  derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm  para,  mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Derneğin  para, mal  ve  haklarının  tasfiye  ve  intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye  kurulu  tarafından  durumun  yedi  gün  içinde  bir  yazı ile dernek merkezinin bulunduğu

yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

HÜKÜM EKSİKLİĞİ

MADDE-45. Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda  Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

KURUCU ÜYELER

MADDE-46. Derneğin Kurucu Üyelerinin Adı ve Soyadı, Doğum Yeri, Uyruğu, Adresi ile İş ve Meslekleri aşağıda gösterilmiştir:

Sıra

No

Adı

Soyadı

Doğum

Yeri ve Tarihi

Uyru-ğu

Adresi

İşi ve Mesleği

Imzasi

1

Prof. Dr. Mustafa Kemal ÖZSOY

Yenice 05.02.1946

TC

G.Osman Paşa Üniv. Rektörü

2

Dr Burhan Sabaz

Siirt

 04.08.1969

TC

Yönetiçi

3

Yrd.Doç.Dr.Abdülhakim BEKİ

Bingöl 20.04.1968

TC

İst. Üniv.

Öğret.Üyesi

4

İlknur DEMİR

İstanbul

20.06.1968

TC

Yönetici

5

Şemsettin TÜRKAN

Tuzluca

24.03.1956

TC

Yönetici

6

Uğur GÖK

Osmaniye

01.08.1980

TC

Yönetici

7

Fevzi Fatih KILIÇARSLAN

Beypazarı

17.03.1969

TC

İstanbul Üni.

Öğret Gör.

8

Nihan KAYA

İzmit

01.08.1979

TC

Yazar

9

Sare DEMİR

K.çekmece

12.06.1990

TC

Yönetici

10

Sena DEMİR

Bakırköy

08.01.1896

TC

Yönetici

11

Semih DEMİR

K.çekmece

28.07.1993

TC

İş Adamı

12

Burhan ORHA

İstanbul

01.11.1987

Yönetici

13

Dr. Şaban ODABAŞI

Yapraklı

01.07.1951

TC

Okmeydanı Eğit. Araşt Hast.

14

Prof. Dr. Abdullah BAYRAM

Çevlik

01.06.1956

TC

Nişantaşı Üniv. Rektörü

15

Yaşar KÜÇÜKÇALIK

Kayseri

29.11.1960

TC

İş Adamı

16

KübraTuğçe GÜL

Bahçelievler

12.12.1989

TC

Yönetici

17

Vahdi ÇOBAN

Aksaray

01.05.1969

TC

Sosyal Hiz. Uzmanı

18

Prof. Dr. Nevzat

TARHAN

Merzifon

07.07.1952

TC

Üsküdar Ün. Rektörü,

19

Dr Ahmet ÇOLAK

Alan

12.05.1967

TC

Yönetici

20

İsmetullah GÜLER

Muş

04.02.1953

TC

 

Yönetici

21

Dr Şerafettin EKICI

Muş

22.04.1966

Halk Sağlığı Başkanı

22

Ersan ERGÜR

Elazığ

30.07.1969

Emekli Albay

23

Cemal KARACA

İstanbul

20.03.1978

Iş Adamı

GEÇİCİ MADDE

MADDE-1. İlk genel kurulda dernek organları oluşturulana kadar, derneği temsil edecek ve dernekle ilgili iş ve işlemleri yürütecek olan mevcut yönetim kurulu üyeleri aşağıda belirtilmiştir.

GEÇİCİ YÖNETİM KURULU

Sıra No

Adı ve Soyadı

Görevi

Adresi

İmzası

1

Prof. Dr. Mustafa Kemal ÖZSOY

Başkan

Yeşiltepe Mah. 54-3. Sok. 6/7 Zeytinburnu-İstanbul

2

Dr. Burhan SABAZ

Başkan Yardımcısı

Fatih Mah.  Veysel Karani Cad. Ata Sok. 5/7 Büyükçekmece-İst.

3

Uğur GÖK

Sekreter

Çobançeşme Mah.Pirireis Sok. 15/2 Yenibosna-İstanbul

4

İlknur DEMİR

Sayman

Hürriyet Cad. No:6 Şenlikköy-Florya Bakırköy-İstanbul

5

Şemsettin TÜRKAN

Üye

Talatpaşa Mak. 1076. Sok. Solarkent Sitesi B 1-87 Esenyurt-İstanbul

6

Yar. Doç. Dr. Abdülhakim BEKİ

Üye

Tantavi Mah. Tantavi Cad. 9/3 Ümraniye-İstanbul

7

Fatih KILIÇARSLAN

Üye

Başakşehir Mah. Oyakkent A 8 Blok D:37 başakşehir-İstanbul

MADDE-2. Derneğin ilk genel kurulu yapılıncaya kadar yazışma, tebligat alma ve bankalarda hesap açmaya yetkili kişilerin adı soyadı görevi adres bilgileri ve telefon numaraları aşağıya çıkarılmıştır.

 

Sıra No Adı ve Soyadı Görevi

Adresi

İmzası
1 Prof. Dr. Mustafa Kemal ÖZSOY Başkan

Bahçelievler Mah. Ali Rıza Kuzucan Sok. No:15/2 Bahar Apt. Bahçelievler-İstanbul

2 Dr. Burhan SABAZ Başkan Yardımcısı

Fatih Mah.  Veysel Karani Cad. Ata Sok. 5/7 Büyükçekmece-İst.

3 Uğur GÖK Sekreter

Çobançeşme Mah.Pirireis Sok. 15/2 Yenibosna-İstanbul

Bu tüzük 5253 sayılı Dernekler Kanunu ve buna bağlı olarak düzenlenen Yönetmelik hükümleri çerçevesinde hazırlanmış 46 (Kırk altı) madde ve 2 (iki) geçici maddeden ibaret olup onaylandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.